Đất nước còn nhiều khó khăn, cần phải nỗ lực với tinh thần cao nhất

.
Nguồn: giaoduc.net.vn