Tiểu ban Kinh tế-Xã hội làm việc với lãnh đạo các địa phương phía Bắc

.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, phát biểu tại buổi làm việc giữa Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với Thành phố Hà Nội và một số địa phương phía Bắc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, nêu rõ: Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 là hai văn kiện rất quan trọng phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đến nay, Tiểu ban đã chuẩn bị đề cương văn kiện, tổ chức công tác nghiên cứu để chuẩn bị văn kiện. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương đánh giá về tình hình thực hiện Chiến lược 10 năm qua và góp ý vào Chiến lược 10 năm tới; đánh giá về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới cũng như nêu ra các nút thắt, điểm nghẽn, các bài học kinh nghiệm cần đề cập. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, sáng tạo để phát triển địa phương, phát triển vùng và cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, cần nêu quan điểm phát triển, các đột phá chiến lược phù hợp với địa phương, đất nước trong 10 năm tới cùng 3 đột phá hiện nay là thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng. 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hà Nội nêu giải pháp phát huy vai trò của Thủ đô. Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương có mức độ đô thị hóa cao cần đề cập vấn đề phát triển đô thị, liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Các địa phương cũng cần nêu các nút thắt và đề xuất các giải pháp về thể chế, tháo gỡ sự ràng buộc phát triển hiện nay ở các địa phương và vùng. 

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, Thủ tướng cho biết, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá, cùng với việc lấy ý kiến các địa phương khác cả nước để phục vụ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguồn: vovworld.vn