Quản lý họ, hụi, biêu, phường: Đề nghị thiết lập thêm nhiều biện pháp kiểm soát

.
Nguồn: baophapluat.vn