Dòng vốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo

Dòng vốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo

Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định đang triển khai 19 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đạt 3.580 tỷ đồng, 92.249 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân 38,81 triệu đồng/hộ.