VNG sẽ chính thức là một "kỳ lân"?

VNG sẽ chính thức là một "kỳ lân"?

"Kỳ lân" thường để chỉ những start-up công nghệ có mức định giá trên 1 tỉ USD. Từ lâu, VNG đã được xem là kỳ lân chưa chính danh của Việt Nam.